પરિપત્ર : ૨૦૫૬ – શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માં બી.એસસી. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ સંદર્ભે કોલેજો માટે સામાન્ય સુચના.

પરિપત્ર : ૨૦૫૬ – શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માં બી.એસસી. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ સંદર્ભે કોલેજો માટે સામાન્ય સુચના.