પરિપત્ર-૨૦૬૨ : પર્યાવરણ જાગૃતિ સંદર્ભે રાજ્ય સ્તરીય પ્રશ્નોત્તરી (ક્વીઝ) સ્પર્ધા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૬૨ : પર્યાવરણ જાગૃતિ સંદર્ભે રાજ્ય સ્તરીય પ્રશ્નોત્તરી (ક્વીઝ) સ્પર્ધા બાબત.