પરિપત્ર – ૨૦૬૭ : બી.એડ્. તથા એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમની શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની પરીક્ષાઓ બાબત.

પરિપત્ર – ૨૦૬૭