પરિપત્ર-૨૦૭૧ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષાઓ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.

પરિપત્ર-૨૦૭૧