પરિપત્ર-૨૦૭૨ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની પરીક્ષાઓ શરુ થવાની નવીન રૂપરેખા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૭૨