પરિપત્ર-૨૦૭૬ : બી.એ.,બી.કૉમ.,બી.સી.એ.,બી.એસ.ડબલ્યુ. અને બી.બી.એ. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સૂચના.

પરિપત્ર-૨૦૭૬