પરિપત્ર-૨૦૭૯ : બી.એ. (ફેશન ડીઝાઈન અને ઇન્ટીરીયર ડીઝાઈન) અભ્યાસક્રમ સેમેસ્ટર-૨ પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

FD & ID Exam Form