પરિપત્ર-૨૦૭: બી.એસસી. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગેના સોફ્ટવેરની તાલીમ બાબત

પરિપત્ર-૨૦૭