પરિપત્ર-૨૦૮૦ : બી.સી.એ. સેમેસ્ટર-૬ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૮૦