પરિપત્ર-૨૦૮૨ : શૈક્ષણિક વર્ષ:૨૦૨૦-૨૧ થી સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની અમલવારી મુલતવી રાખવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૮૨