પરિપત્ર-૨૦૮૫ : બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૮૫