પરિપત્ર-૨૦૮૮ : વિદ્યાર્થીઓ માટે તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ તથા તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૦ થી શરુ થનાર પરીક્ષાના વિકલ્પ બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૮૮ : વિદ્યાર્થીઓ માટે તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ તથા તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૦ થી શરુ થનાર પરીક્ષાના વિકલ્પ બાબત.