પરિપત્ર-૨૦૮૯ : જુલાઈ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર પરીક્ષાઓ અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓની ચુસ્તપણે અમલવારી કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૮૯ : જુલાઈ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર પરીક્ષાઓ અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓની ચુસ્તપણે અમલવારી કરવા બાબત.