પરિપત્ર-૨૦૯૦ : વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાના ઈ-કન્ટેન્ટના ઉદ્ઘાટન તથા NAAC દ્વારા “Assessment and Accreditation Process” વિષય પર ઓનલાઈન વેબિનાર બાબત.

Paripatra-2090