પરિપત્ર-૨૦૯૨ : યુનિવર્સિટી કક્ષાની જુલાઈ-૨૦૨૦ માં આયોજિત વિવિધ પરીક્ષાઓ મોકુફ રાખવા બાબત

પરિપત્ર-૨૦૯૨ : યુનિવર્સિટી કક્ષાની જુલાઈ-૨૦૨૦ માં આયોજિત વિવિધ પરીક્ષાઓ મોકુફ રાખવા બાબત