પરિપત્ર-૨૦૯૫ : બી.એસસી., બી.કોમ., બી.એ., બી.બી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ., બી.આર.એસ., બી.સી.એ. જેવા અભ્યાસક્રમોના સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ માટે જરૂરી P.A.E.C. બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૯૫ : બી.એસસી., બી.કોમ., બી.એ., બી.બી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ., બી.આર.એસ., બી.સી.એ. જેવા અભ્યાસક્રમોના સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ માટે જરૂરી P.A.E.C. બાબત.