પરિપત્ર-૨૦૯૬ : યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એડ. કોલેજોની વિષયવસ્તુ અને પદ્ધતિ મુજબ ઇન્ટેક સંખ્યા મોકલવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૯૬