પરિપત્ર-૨૦૯૭ : બી.આર.એસ., બી.એ. (ફેશન ડીઝાઇન & ઇન્ટેરીયર ડીઝાઇન) અને બેચલર ઓફ ડીઝાઇન માં પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સુચના બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૯૭