પરિપત્ર-૨૦૯૮ : ઓનલાઈન પ્રોવિઝનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેટ મેળવવા બાબત.

PD