પરિપત્ર-૨૧૦૨ : એમ.પી.ટી. અને એમ.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની તારીખ લંબાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૦૨ : એમ.પી.ટી. અને એમ.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની તારીખ લંબાવવા બાબત.