પરિપત્ર- ૨૧૦૬: અનુસુચિત જનજાતિ (SC), અનુસુચિત જનજાતિ (ST) અને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત (OBC) વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિની માહિતી મોકલવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૦૬.