પરિપત્ર-૨૧૦૭ : બી.એસસી., બી.એ. બી.કૉમ., બી.સી.એ., બી.એસ.ડબલ્યુ. અને બી.બી.એ. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ અંગેની તારીખ લંબાવવા બાબત.

2107