પરિપત્ર-૨૧૦૯ : શોધ યોજના હેઠળ પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી રીપોર્ટ, સતત મૂલ્યાંકન અહેવાલ અને પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ જમા કરાવવા બાબત.

2109