પરિપત્ર-૨૧૧૦ : બી.આર.એસ., બી.એ. (ફેશન ડિઝાઈન અને ઇન્ટેરીયર ડિઝાઈન) અને બેચલર ઓફ ડિઝાઈનમાં સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ અંગેની તારીખ લંબાવવા બાબત.

2110