પરિપત્ર-૨૧૧૩ : બી.એસસી. નર્સિંગ, પી.બી.બી.એસસી. નર્સિંગ અને બી.ઓપ્ટોમેટ્રી, બી.એચ.એમ.એસ., બી.પી.ટી. અને એમ.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમની પરીક્ષાના આવેદન પત્ર બાબત.

Circular-2113 Exam Form-22