પરિપત્ર-૨૧૧૪ : એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ માં નોંધાયેલ પરીક્ષાર્થીઓની માહિતી પૂરી પાડવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૧૪