પરિપત્ર-૨૧૧૫ : એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૪ માં નોંધાયેલ પરીક્ષાર્થીઓની માહિતી પૂરી પાડવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૧૫