પરિપત્ર-૨૧૧૬ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓગષ્ટ/સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ માં લેવાનાર પરીક્ષાઓ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.

પરિપત્ર-૨૧૧૬