પરિપત્ર-૨૧૧૭ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્રના માળખા અને તેને સંબંધિત સૂચનાઓ બાબત

પરિપત્ર-૨૧૧૭ વિષય : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્રના માળખા અને તેને સંબંધિત સૂચનાઓ બાબત