પરિપત્ર-૨૧૨૦ : એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૪ અને સેમેસ્ટર-૨ તથા એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ ની ઓફલાઈન પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના માળખા અને તેને સંબંધિત સૂચનાઓ.

પરિપત્ર-૨૧૨૦ : એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૪ અને સેમેસ્ટર-૨ તથા એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ ની ઓફલાઈન પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના માળખા અને તેને સંબંધિત સૂચનાઓ.