પરિપત્ર-૨૧૨૩ : એમ.એસસી. અને એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ ની ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પરીક્ષાના બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૨૩