પરિપત્ર-૨૧૨૪ : ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ માં આયોજિત પરીક્ષાઓ તેમના જાહેર કરાયેલ સમય-પત્રક અનુસાર લેવાવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૨૪