પરિપત્ર-૨૧૨૫ : સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ સાથે પરીક્ષાના સંદર્ભમાં મીટીંગ બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૨૫