પરિપત્ર-૨૧૩૨ : બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ ના વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ ભરેલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેટના ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી અપડેટ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૩૨