પરિપત્ર-૨૧૩૩ : પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓની માહિતી પૂરી પાડવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧33