પરિપત્ર-૨૧૩૪ : એમ.એસસી. અને એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ ની ઓનલાઈન પરીક્ષાના સંદર્ભમાં મોક ટેસ્ટ બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૩૪