પરિપત્ર-૨૧૩૭ : બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ., એલએલ.બી., એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. તથા એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમની કોલેજોમાં કાર્યરત અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૩૭