પરિપત્ર-૨૧૪૦: બી.એ. સેમેસ્ટર-૬ ની ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પરીક્ષા બાબતે વિદ્યાર્થીઓનો અભિપ્રાય તથા જરૂરી માહિતી આપવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૪૦