પરિપત્ર-૨૧૪૨ : બી.કોમ સેમેસ્ટર-૬ તથા બી.એડ્., એલએલ.બી., એમ.એડ્., એમ.કોમ. સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૪૨ : બી.કોમ સેમેસ્ટર-૬ તથા બી.એડ્., એલએલ.બી., એમ.એડ્., એમ.કોમ. સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.