પરિપત્ર-૨૧૪૩ : બી.એસી. સેમેસ્ટર-૬ તથા એમ.એ. અને એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૪૩ : બી.એસી. સેમેસ્ટર-૬ તથા એમ.એ. અને એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.