પરિપત્ર-૨૧૪૫ : શોધ યોજના હેઠળ પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી રીપોર્ટ, સતત મૂલ્યાંકન અહેવાલ અને પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ જમા કરાવવાની તારીખ લંબાવવા બાબત.

2145