પરિપત્ર-૨૧૪૬ : બી.એ. સેમેસ્ટર-૬ના અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.

BA Data Collection