પરિપત્ર-૨૧૪૭: બી.એ.,બી.કૉમ., બીએસ.સી., બી.એસ.ડબલ્યુ.,બી.બી.એ.,બી.આર.એસ., બી.એ.(ફેશન ડિઝાઈન અને ઇન્ટેરીયર ડિઝાઈન) અને બેચલર ઓફ ડિઝાઈન સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ માટે તારીખ લંબાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૪૭