પરિપત્ર-૨૧૪૯: બી.એડ. શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧ માટે ઓનલાઈન મધ્યસ્થ પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં P.A.E.C. સબમિટ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૪૯