પરિપત્ર-૨૧૫૧: શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાન્સફર આપવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૫૧