પરિપત્ર-૨૧૫૯ : નર્સિંગ, ફીઝીયોથેરાપી, ઓપ્ટોમેટ્રી, અભ્યાસક્રમની ઇન્ટરનલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.

Internal Marks