પરિપત્ર-૨૧૬૧ :બી.એ.,બી.કૉમ.,બીએસ.સી.,બી.એસ.ડબલ્યુ.,બી.બી.એ.,બી.સી.એ., બી.આર.એસ., બી.એ.(ફેશન ડિઝાઈન અને ઇન્ટેરીયર ડિઝાઈન) અને બેચલર ઓફ ડિઝાઈનના અભ્યાસક્રમમાં સેમ-૧ માં પ્રવેશ અંગેની તારીખ બાબત.

2161