પરિપત્ર-૨૧૬૬ : બી.પી.ટી. સેમેસ્ટર-૨-૪-૬-૮ ના પરિક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

BPT Examination Forms