પરિપત્ર-૨૧૬૭ : સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની સેમેસ્ટર-૫ તથા અનુસ્નાતક કક્ષાના અને બી.એડ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ ની ખાસ કિસ્સામાં લેવાનાર પુરક પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૬૭