પરિપત્ર-૨૧૭૦ : એમ.કોમ./ એમ.એસ.ડબ્લ્યુ./એલએલ.બી./એલએલ.એમ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સુચનાઓ બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૭૦